top of page
Screenshot 2022-10-21 at 2.28.47 PM.png

價單

30.01.2024      第2V號價單

24.01.2024      第5P號價單

24.01.2024      第4P號價單

24.01.2024      第3R號價單

24.01.2024      第2U號價單

24.01.2024      第1N號價單

21.09.2023      第5O號價單

20.09.2023      第5N號價單

19.09.2023      第5M號價單

19.09.2023      第4O號價單

19.09.2023      第3Q號價單

19.09.2023      第2T號價單

19.09.2023      第1M號價單

02.08.2023      第5L號價單

02.08.2023      第4N號價單

02.08.2023      第3P號價單

02.08.2023      第2S號價單

02.08.2023      第1L號價單

20.06.2023      第5K號價單

20.06.2023      第4M號價單

20.06.2023      第3O號價單

20.06.2023      第2R號價單

20.06.2023      第1K號價單

30.05.2023      第2Q號價單

19.04.2023      第IJ號價單

03.04.2023      第5J號價單

03.04.2023      第4L號價單

03.04.2023      第3N號價單

03.04.2023      第2P號價單

23.03.2023      第4K號價單

23.03.2023      第3M號價單

23.03.2023      第1I號價單

19.02.2023      第4J號價單

14.02.2023      第3L號價單

09.02.2023      第2O號價單

09.02.2023      第1H號價單

06.02.2023      第5I號價單

06.02.2023      第3K號價單

02.02.2023      第2N號價單

01.02.2023      第5H號價單

01.02.2023      第4I號價單

01.02.2023      第3J號價單

01.02.2023      第2M號價單

01.02.2023      第1G號價單

07.06.2022      第5G號價單

07.06.2022      第4H號價單

07.06.2022      第3I號價單

07.06.2022      第2L號價單

18.03.2022      第5F號價單

18.03.2022      第4G號價單

18.03.2022      第3H號價單

18.03.2022      第2K號價單

02.03.2022      第5E號價單

02.03.2022      第4F號價單

02.03.2022      第3G號價單

02.03.2022      第2J號價單

22.06.2021      第5D號價單

22.06.2021      第4E號價單

22.06.2021      第3F號價單

22.06.2021      第2I號價單

28.05.2021      第5C號價單

28.05.2021      第4D號價單

28.05.2021      第3E號價單

28.05.2021      第2H號價單

30.03.2021      第5B號價單

30.03.2021      第4C號價單

30.03.2021      第3D號價單

30.03.2021      第2G號價單

31.10.2020      第5A號價單

31.10.2020      第4B號價單

31.10.2020      第3C號價單

31.10.2020      第2F號價單

31.10.2020      第1F號價單

31.10.2020      第5號價單

31.10.2020      第4A號價單

31.10.2020      第3B號價單

31.10.2020      第2E號價單

31.10.2020      第1E號價單

18.08.2020      第4號價單

18.08.2020      第3A號價單

18.08.2020      第2D號價單

10.07.2020      第3號價單

06.07.2020      第2C號價單

06.07.2020      第1D號價單

10.03.2020      第2B號價單

10.03.2020      第1C號價單

14.12.2019      第2A號價單

13.12.2019      第2號價單

09.12.2019      第1B號價單

05.12.2019      第1A號價單

05.12.2019      第1號價單

免責聲明

相片大部份於2022年1月9日在發展項目附近或上空拍攝,並經電腦修飾處理,僅供參考。所示的設施/建築物並非位處於發展項目或其附近或直接毗鄰本發展項目,並不構成本發展項目的一部份,亦與本發展項目無關。而這些設施/建築物亦不一定在本發展項目視線範圍之內,亦並不反映實際發展項目及周邊建築物或環境或發展項目之景觀。相片並不代表發展項目任何住宅物業之實際景觀,相關景觀受所處層數、座向及周邊建築及環境影響,且周邊建築物及環境會不時改變。發展項目周邊環境、建築物及設施會不時改變。部份相片並非於或自發展項目或其附近拍攝,亦與發展項目無關,並經電腦修飾處理,僅供參考。賣方並不就其提供作出亦不得被詮釋成作出任何不論明示或隱含的要約、陳述、承諾或保證。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察,以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

bottom of page