top of page
Screenshot 2022-10-21 at 2.28.47 PM.png

銷售安排

04.07.2024      銷售安排33

28.03.2024      銷售安排32

24.11.2023      銷售安排31

01.11.2023      銷售安排30

25.10.2023      銷售安排29

19.09.2023      銷售安排28

25.07.2023      銷售安排27

08.06.2023      銷售安排26

30.05.2023      銷售安排25

25.04.2023      銷售安排24

19.04.2023      銷售安排23

17.04.2023      銷售安排22

04.04.2023      銷售安排21

27.03.2023      銷售安排20

23.03.2023      銷售安排19

25.02.2023      銷售安排18

24.02.2023      銷售安排17

22.02.2023      銷售安排16

19.02.2023      銷售安排15 

14.02.2023      銷售安排14

13.02.2023      銷售安排13 

13.02.2023      銷售安排11號  (修改日期:13-02-2023)

10.02.2023       銷售安排12 

09.02.2023        銷售安排11 

08.02.2023       銷售安排10 

06.02.2023        銷售安排9 

06.02.2023        銷售安排8號 

05.02.2023         終止銷售通告 ( 第 4 號 )

01.02.2023          銷售安排7號 (修改日期:01-02-2023)

01.02.2023          銷售安排4號 (修改日期:01-02-2023)

26.08.2022       銷售安排6號 (修改日期:26-08-2022)

12.07.2022       銷售安排5號 (修改日期:12-07-2022)

18.03.2022      銷售安排4號(修改日期:18-03-2022)

12.03.2022      銷售安排4號(修改日期:12-03-2022)

10.09.2021      銷售安排4號(修改日期:10-09-2021)

26.01.2021      銷售安排4號(修改日期:26-01-2021)

17.12.2020      銷售安排4號(修改日期:17/12/2020)

02.11.2020      銷售安排4號(修改日期:02-11-2020)

01.11.2020      招標文件1號(適用於1-11-2020發布之銷售安排4號)

01.11.2020      銷售安排4號

30.10.2020      銷售安排3號(修改日期:30-10-2020)

26.09.2020      銷售安排3號(修改日期:26-09-2020)

18.08.2020      銷售安排3號

17.08.2020      銷售安排2號(修改日期:17-08-2020)

18.07.2020      銷售安排2號(修改日期:18-07-2020)

16.07.2020      銷售安排資料第 2號的抽籤結果

13.07.2020      銷售安排2號(修改日期:13-07-2020)

12.07.2020      銷售安排2號

17.01.2020      銷售安排1號(修改日期:17-01-2020)

17.12.2019      銷售安排1號(修改日期:17-01-2019)

13.12.2019      銷售安排1號

免責聲明 

相片大部份於2022年1月9日在發展項目附近或上空拍攝,並經電腦修飾處理,僅供參考。所示的設施/建築物並非位處於發展項目或其附近或直接毗鄰本發展項目,並不構成本發展項目的一部份,亦與本發展項目無關。而這些設施/建築物亦不一定在本發展項目視線範圍之內,亦並不反映實際發展項目及周邊建築物或環境或發展項目之景觀。相片並不代表發展項目任何住宅物業之實際景觀,相關景觀受所處層數、座向及周邊建築及環境影響,且周邊建築物及環境會不時改變。發展項目周邊環境、建築物及設施會不時改變。部份相片並非於或自發展項目或其附近拍攝,亦與發展項目無關,並經電腦修飾處理,僅供參考。賣方並不就其提供作出亦不得被詮釋成作出任何不論明示或隱含的要約、陳述、承諾或保證。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察,以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

bottom of page